Convocatòria a Capitol General Ordinari

Per ordre del Prohom, us convoque a Capítol General Ordinari, que tindrà lloc el proper dia 17 de gener de 2012, a les 19:30 hores en primera convocatoria i a les 19:45 hores en segona, al local Centre Social «San Isidre» siti al carrer d’Enmig nº49 am el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació si es el cas, de l’acta del Capitol Extraordinari anterior.

2. Lectura i aprovació si es el cas, de l’estat de comptes, balanç de 2011 i pressupost de 2012

3. Memòria d’activitats 2011 i projectes per a 2012

4. Propostes al Consell d’Honor.

5. Precs i interpel.lacions.

 

Castelló a 20 de desembre de 2011

El Secretari,

firmat: En Jesús Redón Gallardo